วิศวกรที่ปรึกษา ที่ปรึกษาพลังงาน ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและการออกแบบ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีครบวงจร โดยทีมวิจัยค้นคว้า (R&D Team) และรับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม รวมถึงโครงการประหยัดพลังงานด้านสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองกับองค์กร และ โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับสินค้างานอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต และงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงาน จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้าเสมอมา
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานขยะ (Waste Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะทั่วประเทศ เป้าหมายหลักก็คือ ต้องการหาทางเลือกที่จะบริหารจัดการกับขยะมูลฝอย และสนับสนุนพลังงานทางเลือกเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ และดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ บริษัทฯ รับบริหารจัดการโครงการ ที่ปรึกษา และการดำเนินงานและการบำรุงรักษา สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภท
บริษัท เอ็นพีเอส กรีน อีเนอร์จี จำกัด
บริษัท เอ็นพีเอส กรีน อีเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและบนหลังคา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะเสนอบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ มีศักยภาพในการดูแลไม่ว่าจะด้านการวางแผนงาน ออกแบบ และการพัฒนาโปรเจ็ค รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้โปรเจ็ค ด้วยการแนะนำนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมในด้านเวลาและเงินทุน
บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด
บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ และเป็นผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำที่พัฒนารองรับกับความเร็วลมที่เหมาะสมในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำในด้านพลังงานและอุปกรณ์ และมีมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด หรือ EEG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา ด้านระบบจัดการขยะ ระบบคัดแยกขยะ ผลิตเชื้อเพลิงขยะ ออกแบบระบบผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ทั้งในเทศบาล อบต. อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย โดยใช้วิธีการแปรสภาพขยะด้วยเทคโนโลยีที่เป็นคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือแปรสภาพเป็นสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่สร้างขยะแก่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด ให้บริการการจัดการพลังงาน และให้คำปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในลักษณะเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน (Turn-key Project) ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล หามาตรการประหยัดพลังงานและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานในรูปแบบของสัญญาการประกันศักยภาพด้านพลังงาน (Energy Performance Contract; EPC) ทั้งเป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบที่ให้บริการแบบครบวงจรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ โรงงาน โรงแรม และโรงพยาบาล ตลอดจนส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการพลังงาน ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการด้านพลังงานในระบบฯ อุปกรณ์ด้านไฟฟ้าและความร้อน แนะนำเทคนิคลดการใช้พลังงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจด้านวิศวกรรม ประเมินศักยภาพด้านการใช้พลังงานให้กับสถานประกอบการพร้อมรายงานสรุปผล โดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการด้านพลังงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save