ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง เริ่มเดินระบบ เดินระบบและออกแบบปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีประสบการณ์ในงานมากกว่า 23 ปี ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพมากกว่า 30 แห่ง และเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาครัฐ และเอกชน