กรมธุรกิจพลังงาน เผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงครึ่งปีแรก ปี 2565 พุ่ง 12.4% รับเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว


อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 152.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.4 โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.4 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และการใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ขณะที่การใช้กลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 0.1 และน้ำมันก๊าดลดลงร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากกิจกรรมการทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศ

นันธิกา ทังสุพานิช
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2565

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2565

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.70 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 0.1) เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง สำหรับการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.98 ล้านลิตร/วัน 5.67 ล้านลิตร/วัน และ 0.56 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.52 ล้านลิตร/วัน และ 0.98 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 75.10 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.6 ) การใช้ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 30-35 บาท/ลิตร จนถึงเดือนกันยายน 2565 สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.80 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.6) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 3.03 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 0.20 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำที่ร้อยละ 5-6 ทั้ง 3 เกรด และด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วชนิดอื่น

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1)

เฉลี่ยอยู่ที่ 7.44 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.4) เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หากไม่ได้รับวัคซีนต้องแสดงผลตรวจRT-PCR หรือ ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติจำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass และมีหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน รวมทั้งหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การใช้ LPG

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 17.95 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.6) เนื่องจากการใช้ในทุกภาคเพิ่มขึ้น โดยภาคขนส่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.09 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.9) ภาคปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.05 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.7) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.04 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.0) และภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.77 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1)

การใช้ NGV

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.2) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือ ปตท. ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV สำหรับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน

ภาพรวมการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2565

ภาพรวมการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2565

การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,028,314 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.1) เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น โดยการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 961,425 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.2) โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 104,775 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.7) สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66,889 บาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 5,842 ล้านบาท/เดือน

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาน้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกลดลงมาอยู่ที่ 173,566 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 4.9) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 22,286 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.4)


ที่มา : กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save