สนพ. เยี่ยมชมกฟผ.@ เขื่อนศรีนครินทร์ โชว์พลังงานสะอาด 3 แห่ง ผลักดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดย วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมบ้านครินทร์ บ้านพักประหยัดพลังงาน และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู

วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ จังหวัดกาญจนบุรี 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก

บ้านครินทร์

2. บ้านครินทร์ (KARIN) ต้นแบบนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานแห่งอนาคตจากแนวคิด Livable Showroom ที่รวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัยและบริการพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร (Smart Energy Solutions) เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานผ่านประสบการณ์จริง ตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ และ 3. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี และยังใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน โดยโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ในระหว่างปรับปรุง เพื่อ เตรียมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Power Plant) อีกด้วย

สนพ. เยี่ยมชมกฟผ.@ เขื่อนศรีนครินทร์

“จากการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของ กฟผ.  เห็นว่า กฟผ. ได้ปรับตัวเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตอบโจทย์คาร์บอนเป็นศูนย์ เน้นการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งเทรนด์พลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทิศทางพลังงานโลกมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น” วีรพัฒน์ กล่าว

ส่วนสนพ.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ แผน PDP ฉบับใหม่ เน้นการเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ก๊าซธรรมชาติประมาณ 30-40% เป็นต้น เพื่อให้ไทยบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ.2065

อย่างไรก็ตามการจัดทำแผน PDP ยังคงคำนึงถึงหลักการสำคัญใน 3 ด้าน คือ 1. ความมั่นคงทางพลังงาน 2. ราคาพลังงานที่เข้าถึงได้ และ 3. ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนด้านพลังงาน และสามารถมีพลังงานใช้ได้ตลอดไป

ชาญณรงค์  จันทมงคล

ด้าน ชาญณรงค์  จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์  กล่าวว่า ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ กฟผ. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสำหรับทุกคนที่อยากเข้ามาเรียนรู้มากมาย อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง โดย กฟผ. มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากว่าครึ่งศตวรรษ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก มอบให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานผ่านศูนย์การเรียนรู้ อีกทั้งบ้านครินทร์ (KARIN) ซึ่งเป็นต้นแบบนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน โดยออกแบบตามหลักเกณฑ์บ้านเบอร์ 5 จำลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาดในอนาคต 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. จำลองโมเดลบ้านในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าหลัก แต่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซลาร์เซลล์ 2. จำลองโมเดลบ้านที่มีเป้าหมายให้บิลค่าไฟฟ้าเป็น 0 บาท ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตลอดทั้งวัน และมีการติดตั้งระบบรองรับเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G) ได้อีกด้วย และ 3. จำลองโมเดลบ้านสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และบริหารจัดการพลังงานเอง โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง ในอนาคต

“นอกจากนี้ยังมียังมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เครื่องที่ 4 และ 5 นั้นเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับหรือระบบกักเก็บพลังงานด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่ (Energy Storage System: ESS) นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อลดความไม่แน่นอน และไม่เสถียรในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ จากความสำเร็จของโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร กฟผ. จึงวางแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ขนาดกำลังผลิตรวม 720 เมกะวัตต์ ซึ่งจะถูกบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580” ชาญณรงค์ กล่าว

เขื่อนศรีนครินทร์ นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า 1 ล้านคนต่อปี และ กฟผ. ได้มุ่งพัฒนาให้เขื่อนศรีนครินทร์ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อเสถียรภาพของพลังงานและราคาที่สมเหตุสมผล ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบายมวลน้ำให้ตรงกับช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการใช้มากที่สุด เมื่อถึงเวลาที่มีการใช้ไฟน้อยลง จะทำการสูบน้ำกลับเพื่อรักษาสมดุลของเขื่อน

โดย กฟผ. ได้รายงานผลการระบายน้ำผ่านทางเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และบ้านครินทร์ (KARIN) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบบ้านที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ที่กำลังพัฒนา เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save