ครม. รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กกพ. และ สำนักงาน กกพ.


การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) [เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 46 ที่บัญญัติให้ กกพ. จัดทำรายงานประจำปี เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณและเปิดเผยต่อสาธารณชน] โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 กำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านมาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้าและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย
1.2 กำกับกิจการไฟฟ้า โดยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น อุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสใช้ฟรี ให้บริการไฟฟ้าฟรีสำหรับบ้านอยู่อาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ 5 แอมป์ แต่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย) ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวม 9,795 ล้านบาท ลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2563 รวม 11,663 ล้านบาท ลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เหลือเฉลี่ย 3.63 บาท/หน่วย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2563 และลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิ 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดย กกพ. ได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ราคา 2.64 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 2 ปี
1.3 กำกับกิจการก๊าซธรรมชาติ โดย กกพ. ได้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าชธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นและให้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซรวมทั้งหมด 5 ราย (เดิมมีเพียง 1 ราย คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 4 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด) นอกจากนี้มีการกำกับอัตราค่าบริการขนส่งก๊าชธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าชธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง มีส่วนต้นทุนคงที่ 8.59 บาทต่อล้านบีทียู และที่ขนอม มีส่วนต้นทุนคงที่ 14.22 บาทต่อล้านบีทียู เพื่อให้สะท้อนต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
1.4 ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงการสนับสนุนศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นชีวมวลประสิทธิภาพสูง
1.5 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยทบทวนแนวทางการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ด้านหลักธรรมมาภิบาล ด้านพลังงาน ด้านการเจรจาต่อรอง และด้านการมีส่วนร่วม

2. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
2.1 ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือเพื่อให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงโดยชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า (เก็บเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงเพื่อชดเชยรายได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รวม 16,917 ล้านบาท และอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน จำนวน 2,079 ล้านบาท
2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าในด้านสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ รวม 4,040 ล้านบาท
2.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการและอนุมัติ 13 โครงการ วงเงิน 137.67 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนสำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน
2.4 ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า รวม 476.47 ล้านบาท เช่น โครงการสนับสนุนภารกิจตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและโครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต

3. งบการเงินของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
3.1 งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 25,320.53 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,910.48 ล้านบาท ส่งผลให้รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 21,410.05 ล้านบาท
3.2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงาน 20,559.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 20,663.01 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 70.49 ล้านบาท

2. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 สำนักงาน กกพ. มีแผนการดำเนินงานมุ่งเน้นพัฒนากลไกการกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากฎระเบียบในการกำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าชธรรมชาติรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันและรองรับธุรกิจพลังงาน เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้ระบบการกักเก็บพลังงาน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการตรวจติดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างกลไก การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน และการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล
2.2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำผลสำเร็จของการจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งโครงการชุมชนต้นแบบ มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงระเบียบ คู่มือและหลักเกณฑ์เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากขึ้น นอกจากนี้ มุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเพิ่มระดับการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้ง การขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save