ครม. มติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. .…


การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

เรือโดยสาร

      ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

 1. เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือให้เพิ่มมากขึ้น และมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้การออกใบอนุญาตหรือการออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สำหรับเรือที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยทำเลทอดจอดเรือ หมวดที่ 4 ว่าด้วยทางเดินเรือในลำแม่น้ำ และหมวดที่ 5 ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ ในภาคที่ 2 ให้เรียกค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินฉบับละสองพันบาท โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจกำหนดเรือที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวง และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
 2. ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือให้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2550 ซึ่งบังคับใช้กับเรือทุกประเภท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ (เรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า คือ เรือที่ขับเคลื่อนตัวเรือให้เคลื่อนที่โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vessel) เท่านั้น)  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการและประชาชนปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือมากขึ้น อันจะนำไปสู่ระบบการคมนาคมที่ยั่งยืนสอดคล้องกับพัฒนาการเทคโนโลยีในปัจจุบัน และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้จากผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 3.  คค. ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่าประมาณการสูญเสียรายได้จากเรือขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตใช้เรือในปัจจุบันมีจำนวน 51 ลำ และเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่าจะมาขอใบอนุญาตใช้เรือเพิ่มเติมในภายหลังออกกฎกระทรวง (โดยเฉลี่ยขนาดไม่เกิน 80 ตันกรอส) จำนวน 1,800 ลำ รวมจำนวน 1,851 ลำ โดยประมาณการสูญเสียรายได้ต่อปี จำนวน 614,740 บาท และประมาณการสูญเสียรายได้ 15 ปี จำนวน 9,221,100 บาท

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

 1. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้คิดปีละ ตามอัตราดังต่อไปนี้
 • ขนาดเรือ ไม่เกิน 10 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
 • ขนาดเรือ  เกิน 10  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  20 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 150  บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 20  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  30 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  200 บาท
 • -ขนาดเรือ เกิน 30  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  40 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ   300 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 40  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  60 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ   400 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 60  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  90 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ   500 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 80  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  100 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  600 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 100  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  200 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  700 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 200  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  400 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 800 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 400  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  600 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  900 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 600  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  800 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,000 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 800  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  1,000 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,100 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 1,000  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  2,000 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,200 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 2,000  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  3,000 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,300 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 3,000  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  4,000 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,400 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 4,000  ตันกรอส แต่ไม่เกิน  5,000 ตันกรอส อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,500 บาท
 • ขนาดเรือ เกิน 5,000  ตันกรอส ขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,600 บาท
 1. กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่เจ้าของเรือแจ้งเปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องยนต์เรือหรือปรับปรุงเครื่องยนต์เรือ แล้วแต่กรณี

กรณีครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในอัตรากึ่งหนึ่งตามข้อ 1 เป็นระยะเวลา 10 ปี


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save