ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่นใหม่ “Green Premium” ท่อไร้สารตะกั่ว มอก.ใหม่ รายแรกในไทย สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ Green Building


อาคารสีเขียว (Green Building) คือ อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกพื้นที่ทำเล การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การดำเนินการ การดูแล การซ่อมแซมปรับปรุง รวมไปถึงการทำลายตัวอาคารด้วย โดยมีเป้าหมายหลัก คือการลดผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ (Built Environment) ที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้คน (Human Health) และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งในเจเนอเรชั่นปัจจุบันและอนาคต ให้ปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การที่อาคารทั่วไปจะขึ้นแท่นเป็นอาคารเขียวได้นั้น จะต้องได้รับมาตรฐานอาคารเขียว ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เมื่อเอ่ยถึง LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) หลายคนคงคุ้นเคยกับ LEED ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว (Green Building) สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอาคารต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ

สำหรับประเทศไทยมีเกณฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไทย โดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) หน่วยงานที่ให้การรับรองอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน อาคารเขียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ ที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น การใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุที่ปราศจากสารพิษตกค้าง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Recyclable) ได้ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้างไปจนถึงการใช้งานจริง

ภายใต้มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า “ท่อประปา” ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของอาคารและที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่ช่วยลำเลียง “น้ำ” ในระบบต่างๆ ให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารได้อุปโภคและบริโภคในทุกๆ วัน ดังนั้นจึงต้องใส่ใจและเลือกให้ดีที่สุด เพราะหากเลือกท่อที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่แข็งแรงทนทาน หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน งานกลางแจ้ง หรืองานที่ต้องรองรับความดันสูงแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามมาได้ อาทิเช่น การแตกหรือรั่วซึม กลายเป็นปัญหากวนใจของผู้ใช้งานต้องเสียทั้งเงินและเวลาไปกับการซ่อมแซมในอนาคต

อาคารสีเขียว (Green Building)

นอกจากนี้ การเลือกใช้งานท่อประประปาที่ไม่มีคุณภาพ ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะท่อประปาสำหรับงานเดินท่อน้ำดื่ม ที่ยิ่งต้องใส่ใจเลือกเป็นพิเศษ เพราะท่อประปาที่ไม่ผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐาน อาจมีสารเคมีหรือโลหะหนักตกค้างจากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว สนิม ปรอท และตะกอนต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงควรเลือกท่อที่มีคุณภาพ มั่นใจได้ถึงความสะอาดและความปลอดภัย

คุณภาพชีวิตที่ดี

ท่อเอสซีจี ออกผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี รุ่นใหม่ “Green Premium” ซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว สร้างความมั่นใจในคุณภาพ หมดกังวลเรื่องปัญหาต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานอย่างสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสะท้อนทุกความใส่ใจของเจ้าของโครงการ ช่าง และผู้รับเหมา ตอบโจทย์งานอาคารเขียว (Green Building) ได้เป็นอย่างดี

สะอาด ปลอดภัย มั่นใจยิ่งกว่า ด้วย ท่อพีวีซี SCG รุ่นใหม่ “Green Premium”

ท่อพีวีซี SCG รุ่นใหม่ “Green Premium”

1. ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ท่อไร้สารตะกั่ว มาพร้อมสัญลักษณ์ No.1 Lead-Free ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด ดังนั้นจึงหมดกังวลเรื่องสารปนเปื้อนจากโลหะหนักที่ตกค้างจากกระบวนการผลิต ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว 100%

2. ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ใหม่ (17-2561) รายแรกในไทย และ NSF รายแรกและรายเดียวในไทย

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ (มอก.) 17-2561 สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม รายแรกในไทย มาตรฐาน NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกและรายเดียวในไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี รวมทั้งฉลากเขียว (Green Label) สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15) และ SCG Green Choice ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO14021 ในด้านกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี (Well-being) อีกด้วย

3. เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบประปาและท่อน้ำดื่ม

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” เหมาะสำหรับงานระบบประปาภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ที่ใส่ใจความอนามัยอย่างสูงสุด เช่น Green Building รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ มั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด

4. แข็งแรง ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

5. ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์ท่อที่มีความหลากหลาย

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งในด้านขนาดและชั้นคุณภาพท่อ สามารถรองรับทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกบ้าน (End-user) ช่าง ผู้รับเหมา สถาปนิก และเจ้าของโครงการต่างๆ

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ตอบโจทย์การใช้งาน

เลือกท่อประปาคุณภาพ เลือกท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น “Green Premium” ท่อประปาที่ยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน มอก. ใหม่รายแรกในไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ด้วยความสะอาด ปลอดภัย ให้ความมั่นใจสูงสุด อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center: 02-555-0888


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save