‘อินทรี อีโคไซเคิล’ ชูโมเดลรื้อร่อนขยะอุตสาหกรรม – ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงขยะ ทดแทนถ่านหินในโรงปูนซีเมนต์ มุ่งมั่นจัดการขยะอย่างยั่งยืน


‘อินทรี อีโคไซเคิล’ ผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เผยโมเดลสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน รื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้จากบ่อขยะชุมชน และรวบรวมขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ แปลงเป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหิน ในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยจากชุมชน และลดการรั่วไหลของขยะสู่สิ่งแวดล้อม

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น “พันธมิตรสู่ความยั่งยืน (Partnership in Sustainability) เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ

อินทรี อีโคไซเคิล ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี โดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ ไปจนถึงการขนส่ง และกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน  ด้วยการรื้อร่อนบ่อขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) สามารถนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทดแทนการใช้ถ่านหินในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ถึง 20%  นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะที่กองทิ้ง สนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the Loop ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บ่อขยะชุมชน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ Top 5 โดยให้บริการการจัดการขยะปีละ 300,000 ตัน แบ่งเป็นขยะภาคอุตสาหกรรม 150,000 ตัน/ปี  และขยะมูลฝอยชุมชน 150,000 ตัน/ปี  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกประเภท Single Plastic มีค่าพลังงานความร้อนมากกว่าขยะจากอุตสาหกรรม นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ได้ 150,000 ตัน/ปี โดยไม่มีขี้เถ้า สามารถแปลงเป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหิน ในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งหมด 100%  ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้ขยายขีดความสามารถในส่วนการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริการทำความสะอาด งานบริการเกี่ยวกับท่อส่งและแทงก์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทำความสะอาด ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)

“การขับเคลื่อน Circular Economy ต้องทำไปพร้อมกับการจัดการขยะที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ หรือ Value Chain ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค ขยะที่เหลือมีทั้งที่ทิ้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล เรามองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง ”  สุจินตนา กล่าว

อินทรี อีโคไซเคิลได้ริเริ่มและดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วที่มีมูลค่าต่ำหรือไม่นำไปรีไซเคิล โดยเฉพาะพลาสติกหลายชั้น พลาสติกยืดหยุ่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ ลดการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมและท้องทะเล โครงการจัดการพลาสติกในมหาสมุทรให้กลายเป็นโอกาสในเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ The Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE)  ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งนอร์เวย์ (SINTEF) เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของกระบวนการเผาร่วมพลาสติกคุณภาพต่ำในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ซึ่งคาดว่างานวิจัยจะแล้วเสร็จในต้นปี 2567  สามารถนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ได้

นอกจากนี้ ยังมีการทำกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครพลาสติกและการคัดแยกขยะที่เก็บได้เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับประเทศ จึงได้ทำการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ของ “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”  ซึ่งบริษัทฯ ใช้งบประมาณ 80 ล้านบาทสร้างขึ้นในปี 2556 ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อน และกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะสุดร่มรื่น อาทิ การเข้าชม  และถวายสักการะพระบรมรูปปั้นในหลวง รัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู

นอกจากนี้ ยังมีสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง รวมถึงโซนของการเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573

โดย “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ อินทรี กรีนพาร์ค พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 22 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 2 กม. 125 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)สร้างขึ้นบนความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่นพร้อมด้วย สวนสมุนไพร และพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่รอให้ทุกคนไปเรียนรู้ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ

สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

“ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บริการด้านการจัดการของเสีย และบริการภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเพิ่มคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ อินทรี อีโคไซเคิลจะยังคงปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรให้บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”  สุจินตนา กล่าวสรุป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save