เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำในไทย ภายใต้โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ที่คลองขนมจีน จ.พระนครศรีอยุธยา


บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย สานต่อ 8 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟูดูแลน้ำในประเทศไทย เดินหน้าเปิดโครงการด้านความยั่งยืน “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ (Nestlé Waters cares for Water)” ภายใต้แนวทางหลัก 3 ด้านอย่างครบวงจรเป็นรายแรก ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง และฟื้นฟู ที่คลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งต่อแหล่งน้ำให้กับนักเรียน ชุมชน ประชาชนได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต

นาริฐา วิบูลยเสข

นาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะแบรนด์น้ำดื่มชั้นนำระดับโลก มุ่งดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากบริเวณโดยรอบโรงงานที่อยุธยา ได้ดำเนิน “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำในคลองขนมจีนให้กับนักเรียน ประชาชนและชุมชน ซึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความสำเร็จในการชดเชยน้ำกลับคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติ 100% ช่วยให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาและผักหลายชนิดไว้ดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านสามารถจากการเก็บขยะแทนการทิ้งลงแหล่งน้ำอีกด้วย

โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ (Nestlé Waters cares for Water)”

สำหรับการสานต่อโครงการในปีที่ 8 ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งต่อยอดความสำเร็จในการอนุรักษ์สายน้ำที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยการเปิดตัวโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ (Nestlé Waters cares for Water)” โดยเนสท์เล่เป็นบริษัทแรกที่มุ่งส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูน้ำที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรทั้ง 3 ด้านให้กับผู้บริโภคและชุมชน ได้แก่ เรียนรู้ ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ปกป้อง แหล่งน้ำไม่ให้มีขยะหลุดลอดลงสายน้ำซึ่งสายน้ำเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน  ด้วยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศน้ำ โดยมุ่งขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาของบริษัทฯในการฟื้นฟูวัฏจักรน้ำสู่เป้าหมาย “Net Water Positive” ชดเชยน้ำกลับคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติได้มากกว่าที่ใช้ในการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ ภายในปี พ.ศ.2568

เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ำร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมมากมายครอบคลุมแนวคิด เรียนรู้-ปกป้อง-ฟื้นฟู ประกอบด้วยโครงการหลัก เช่น 1.โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ต่อยอดด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการขยายการมีส่วนของชุมชนทั้ง 6 ตำบลและ 7 โรงเรียนตลอดคลองขนมจีน ปัจจุบัน มีนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คน 2.ตลาดนัดขยะชุมชน เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้ร่วมมือกับวงษ์พาณิชย์ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ของชาวบ้าน เพื่อไม่ให้มีขยะหลุดลอดลงในแหล่งน้ำ โดยปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนคลองขนมจีนสามารถขายขยะเพื่อสร้างรายได้กว่า 12 ตัน ซึ่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9, 600 กิโลคาร์บอน 3.เนสท์เล่รักษ์ชุมชน ผักตบชวาสู่รายได้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชในแหล่งน้ำ มาขายเป็นวัตถุดิบอัดเป็นไม้เทียมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหาร ให้กับโรงเรียน โดยริเริ่มกิจกรรมใน 7 โรงเรียนโดยรอบคลองขนมจีนก่อน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 4.เนสท์เล่รักษ์น้ำ คืนปลาสู่คลองขนมจีน บริษัทฯได้มีการจัดทำบ่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นหายาก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลากระทิง ปลาหลดนา ปลารากกล้วย ปลาหมูแดง ปลากราย ปลาแดง เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูพันธุ์ปลาหายากเหล่านี้กลับคืนสู่คลองขนมจีน โครงการทั้งหมดล้วนเป็นการต่อยอดการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ.2593 ของเนสท์เล่

นาริฐา กล่าวถึงการต่อยอดโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ว่า นอกจากจะดำเนินโครงการขยายสู่พื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว บริษัทฯยังได้ขยายโครงการสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปกป้องแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฟื้นฟูชุมชน นำองค์ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ พืชน้ำ สัตว์น้ำที่สร้างรายได้แก่สังคม ชุมชนและประชาชนเพิ่มเติมด้วย เบื้องต้นในขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำ สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำโครงการไปต่อยอดให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศทางน้ำที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาในอนาคตให้ได้

สุชาติ พันธุ์เพ็ง

สุชาติ พันธุ์เพ็ง ตัวแทนชุมชนคลองขนมจีน กล่าวว่า ในอดีตคลองขนมจีนเคยประสบปัญหาน้ำในคลองไม่สะอาด รวมทั้งขยะและวัชพืชที่อยู่ในคลอง สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่ชาวบ้านไม่ได้สนใจดูแลแหล่งน้ำ พอเนสท์เล่ได้เข้ามาทำโครงการต่างๆ ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชนของคลองขนมจีน นักเรียนและชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองขนมจีน และจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตัวเราเอง ทำให้คลองขนมจีนใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ มีปลาในแหล่งน้ำ และสามารถพายเรือสัญจรในคลองตามวิถีชีวิตแบบเดิมได้ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนทางน้ำแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนคลองขนมจีนได้

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข นักแสดงวัยรุ่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมอนุรักษ์สายน้ำ ได้มาลงมือทำกับชาวชุมชนจริงๆ ทั้งการเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชที่มากับสายน้ำและไม่มีวันหมด นำมาทำเป็นไม้อัดเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์มอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริม และพอเก็บผักตบชวาออกจากคลองขนมจีน จะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำให้กับสัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทุกอย่างที่ทำล้วนเป็นการต่อยอดในเรื่องการคืนสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพื่อส่งต่อทรัพยากรน้ำไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save