วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จับมือ เอ็น.ซี.ซี. ยกระดับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2567” (International Engineering Expo) สู่แพลตฟอร์มนานาชาติ รองรับโอกาสงานโครงการวิศวกรรมระดับโลก


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศความร่วมมือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)  จัดงาน “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567” ในชื่อ “International Engineering Expo 2024” ยกระดับการจัดงานสู่เวทีระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสสำหรับวงการวิศวกรรมไทย รองรับความก้าวหน้างานวิศกรรมระดับโลก ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับเทคโนโลยีนานาชาติล่าสุด เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน องค์ความรู้และการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันจากทั่วภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  // ตั้งเป้า 3 ปี สู่การจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิศวกรรม เวทีกำหนดเทรนด์ของภูมิภาค // คาดผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน กว่า 30,000 คน เงินสะพัดกว่าพันล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยจากโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2566 จะอยู่ที่ 8.4 – 8.5 แสนล้านบาท หรือขยายตัว   2.5 – 3.5 % จากฐานในปี 2565  ซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของปี 2566 ยังมาจากโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ (Mega projects)  อาทิ โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะโครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือ    มาบตาพุดระยะที่ 3 โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้       เป็นต้น  โดยแบ่งเป็นโครงการก่อสร้างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนราว 65% ขณะที่อีก 35% จะเป็นโครงการใหม่ๆ ที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566  // นอกจากนี้  ยังมีโครงการก่อสร้างจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ โครงสร้างพื้นฐานระบบ 5G เป็นต้น   // ทั้งนี้มูลค่าโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงานวิศวกรรม ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง วัสดุที่ทันสมัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ที่แตกต่างกันตาม    แต่ละแขนงรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น นับเป็นความท้าทายวิศวกรไทยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างประสิทธิผลให้ได้มากกว่าเดิม อาทิ AI เสมือนจริง โดรนและหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบปรับเปลี่ยนได้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทดแทนการใช้แรงงานคน และจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขา องค์ความรู้แห่งอนาคตด้านวิศวกรรม เพื่อตอบรับโอกาสและรองรับความก้าวหน้างานวิศวกรรมระดับโลก

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024 เผยงานวิศวกรรมแห่งชาติ เป็นงานที่จัดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านงานนิทรรศการ และการสัมมนาทางวิชาการ จนเป็นที่ยอมรับของวงการวิศกรทั่วประเทศ โดยงานด้านวิศวกรรมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการแบบดิจิตอล การผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะต่างๆ ทำให้เราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโครงการด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่มากมายทั้งระบบประเทศและภูมิภาค // ในวันนี้นอกจากเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมกันคือ ด้านความใส่ใจในความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ Net Zero โดยประเทศ

ไทยได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญา ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ Net Zero ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) เทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในปีนี้ จึงกำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Driving Sustainability Responsiveness “ขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน ภายในงานจะประกอบด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน องค์ความรู้ที่บูรณาการทุกหัวข้อการประชุมและสัมมนา ที่จะร่วมจุดประกายและผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการความยั่งยืนสู่การปฏิบัติและวัดผลได้อย่างแท้จริง

คุณสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการรวมความแข็งแกร่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในด้านองค์ความรู้ Content ทั้งหมดในทุกสาขาวิศวกรรมกับความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับการจัดงานให้เป็นงานระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024”   พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ Exhibitor และ Visitor จากนานาชาติ โดยสัญญาความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในปีนี้และต่อเนื่องไป 3 ปี เพื่อเป็นเวทีศูนย์รวมสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมล่าสุด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิศวกรจากทั่วภูมิภาค และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบวิศวกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืน // โดยมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงานจากปลายปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินงานแสดงสินค้านานาชาติ ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

MOU

โฉมใหม่ของงาน International Engineering Expo 2024 ในปีนี้ จะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้แสดงสินค้า  (Exhibitor)  เจ้าของแบรนด์เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และการบริการจากนานาชาติ โดยจากโซนเอเชียนับเป็นปีแรกที่เข้าร่วม อาทิ  ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไต้หวัน รวมถึงอีกหนึ่งประเทศจากยุโรป คือ เยอรมัน // การขยายฐานผู้ซื้อ ( Visitor ) จากต่างประเทศ ในปีแรกเราจะมุ่นเน้นที่วิศวกร จากกลุ่มประเทศ CLMV และจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคอื่นในปีต่อไป // การทำกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ // การเสวนาแบบอย่างความสำเร็จ Best Practice ด้านวิศวกรรมในจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ว่าด้วยเรื่อง Engineering Sustainability และจะยกระดับสู่การจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิศวกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเวทีในการกำหนดเทรนด์ของภูมิภาค

งาน “International Engineering Expo 2024” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมและการประชุมนานาชาติ จัดพร้อมกับ งาน “ASEAN TOOLS EXPO 2024” งานแสดงนวัตกรรมฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับภูมิภาคอาเซียน พบผู้แสดงเทคโนโลยีในปีนี้ มากกว่า 150 บริษัท พร้อมสัมมนากว่า 50 หัวข้อ วิทยาการ Best Practice จากหลากหลายแบบอย่างความสำเร็จด้านความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    คาดผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30,000 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save