กรุงศรี – MUFG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 นำธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน


กรุงเทพฯ – 29 พฤษภาคม 2567 : กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG จัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 การประชุมสัมมนาด้าน ESG โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ESG ให้กับลูกค้าธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จาก ธนาคารโลก (World Bank) MUFG และกรุงศรี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งต่อแนวคิดตลอดจนโซลูชันที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจในการทำแผนเปลี่ยนผ่าน พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เคนอิจิ ยามาโตะ

เคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ว่า ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับที่4 (2567-2569) กรุงศรี ตั้งใจอย่างแน่วแน่สู่การเป็น “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน” โดยเราได้นำกรอบแนวความคิด ESG มาปรับใช้ทั้งการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริมลูกค้าธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานด้าน ESG อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และตั้งเป้าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 100,000 ล้านบาท จากปีฐาน 2564ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและพันธกิจของ MUFG ในการสร้างอนาคตที่สดใส (Committed to Empowering a Brighter Future) ด้วยการผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชน และในโอกาสนี้ กรุงศรีได้ร่วมมือกับ MUFG เดินหน้าทำงานแบบองค์รวม ผสานพลังร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระดับสากล พาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญรอบด้าน

พร้อมกันนี้ได้จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ธุรกิจจะได้เสริมสร้างความรู้และศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน โดยจะได้มาอัปเดตสถานการณ์และการขับเคลื่อนเรื่อง ESG และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนช่วยขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างพันธมิตรในการต่อยอดด้าน ESG พร้อมพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

“ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนระดับโลกของ MUFG กรุงศรีสามารถนำเสนอโซลูชันและเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สู่ตลาดในประเทศไทย และประสบความสำเร็จในการนำพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้จัดตั้งหน่วยงาน EFD (ESG Finance Department) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย MUFG เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าธุรกิจเพื่อช่วยวางแผนในช่วงการเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ซึ่งทาง MUFG ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไกเพื่อการเปลี่ยนผ่าน และบทบาทของภาคการเงินในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียบนเวทีการประชุมสุดยอดรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 28 (COP28) พร้อมนำเสนอรายงานสมุดปกขาว (MUFG Asia Transition White Paper 2023) โดยมีใจความสำคัญมุ่งเน้นถึงการพัฒนาด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ซึ่งจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้” ยามาโตะ กล่าว

งาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

สำหรับงานสัมมนา Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 แบ่งเป็นสองเวทีเสวนาใหญ่ ได้แก่ เวที Net Zero World ซึ่งฉายภาพทิศทางของโลกเรื่องการสร้างความยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรขนาดใหญ่ของไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จาก World Bank MUFG Bank และกรุงศรี สำหรับเวทีที่สอง Transition in Action ช่วยจุดประกายการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG ให้แก่ผู้ประกอบการ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่น่าสนใจ ได้แก่ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมให้คำแนะนำแนวทางการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านแบบ Step by Step เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงและสามารถเข้าถึงการสนับสนุนเงินลงทุนในอนาคต

ภายในงานยังมีนิทรรศการ Road to Sustainability ที่จะนำพาทุกท่านรู้จักกับแนวคิดและวิถีเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลกที่ส่งผลต่อภาพรวมการทำธุรกิจ ตลอดจนแนวทางของแต่ละประเทศในเอเชียและองค์กรในประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero และแนวทางที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดได้ในสนามแข่งขันในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ยังมีบูธนำเสนอโซลูชันเพื่อความยั่งยืนที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), Zeroboard, Innopower, Scan Inter, Sitron Power และ Synergysun

ริชาร์ด ยอร์ก

ริชาร์ด ยอร์ก Executive Officer & Head of Global Corporate & Investment Banking, Asia Pacific, MUFG Bank กล่าวว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม MUFG’s Net Zero World หรือ MUFG NoW ที่จัดขึ้นในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม การจัดงานดังกล่าวจะช่วยจุดประกายพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเร่งดำเนินการสู่เป้าหมาย Net Zero ในระดับโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลก ซึ่งก็แลกมาด้วยการเผชิญกับภาวะการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน

ในฐานะสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถาบันการเงินชั้นนำอันดับ 7 ของโลกในด้านสินทรัพย์ MUFG จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ MUFG ได้ตั้งเป้าให้การสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนจากเดิม 35 ล้านล้านเยน เป็น 100 ล้านล้านเยน ภายในปี 2573 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน และมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผน ESG ระยะ 3 ปีฉบับใหม่จะเป็น Sustainable Bank ใส่ในแผนธุรกิจระยะกลาง โดยในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และในปี 2050 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการให้บริการภาคการเงินของกรุงศรี

งาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

กรุงศรีมีความแตกต่างจาก ESG ในตลาดเมืองไทย เนื่องจาก 1.กรุงศรีมี MUFG ที่เป็น ESG Knowledge สามารถเชื่อมโยงความรู้เป็น Local ESG Knowledge 2. กรุงศรีและ MUFG มี Ecosystem ครบวงจร เนื่องจากมีพาร์ทเนอร์จากทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งจะช่วยลูกค้าตั้งแต่เก็บ Footprint รวมถึง Solution Technology อีกทั้งเรายังริเริ่มให้บริการ ESG Finance และตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1 แสนล้านบาทในปี 2030

งาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024

“การจัดงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium จะช่วยหยั่งรากฐานที่แข็งแรงให้ธุรกิจในทุกระดับตั้งแต่ SMEs จนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้พร้อมที่จะลงมือสร้างแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการเข้าร่วมงานของธุรกิจมากมายในวันนี้ ถือเป็นอีกภาพสะท้อนที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างเร่งด่วนแท้จริง” ยอร์ก กล่าวสรุป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save