มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดตัวโครงการ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกความหวัง” ชวนร่วมระดมทุนสร้างอาคารรพ.รามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี


มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะสะพานบุญแห่ง ‘การให้’ สานต่อการสนับสนุนดำเนินงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี เดินหน้าโครงการใหม่ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกความหวัง” ชวนคนไทยร่วมส่งพลังบวก 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้ป่วยและขยายศักยภาพการรักษา พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ด้วยเรื่องราวของ “ความหวัง” เดินหน้าระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีมีพื้นที่ไม่ถึง 2 แสนตารางเมตร และมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 3 ล้านคนต่อปี ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาและเกิดความแออัดโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่การรักษาและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการและสร้างพื้นที่การเรียนรู้และทำงานที่เหมาะสมแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดีมากขึ้น

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า เกือบ 60 ปีที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลที่เปรียบเสมือน ‘ที่พึ่ง’ ของคนไทย พร้อมบทบาทด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข และด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อการรักษา โดยครอบคลุมทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานด้านการหาตัวยาใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงตัวยาได้มากขึ้น ไปจนถึงการคิดค้นแนวทางการรักษารูปแบบใหม่สู่การเป็นต้นแบบของการรักษาโดยเฉพาะการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ถือเป็นโครงการที่ไม่เพียงเพิ่มพื้นที่ในการรักษาที่รองรับนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัยเท่านั้น แต่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อผลักดันระบบการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี มีพื้นที่กว่า 2.78 แสนตารางเมตร จำนวน 25 ชั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแพทย์ในด้านของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้การรักษาและการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยหัวใจของการให้บริการที่ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาให้หายจากโรค แต่จะต้องมีความสะดวกสบายด้วย

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี จะเอื้อประโยชน์ต่อการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางการรักษาต่อไปในอนาคต โดยนำนวัตกรรมทางการแพทย์หลากหลายประเภทเข้ามาให้บริการทางการแพทย์รวมถึงพัฒนาด้านระบบภายในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ เครื่องมือช่วยในการรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial intelligence) เช่น การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ลงและลดระยะเวลาของการพักฟื้นของผู้ป่วย รวมถึงลดอาการบาดเจ็บและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด

นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ยังให้ความสำคัญกับการลดระยะเวลาในการรอรับบริการของผู้ป่วย เช่น การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการจ่ายยาอีกด้วย

การสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี นอกจากจะสร้างเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมแล้ว ยังสร้างมาด้วยความตั้งใจในการมอบการรักษาให้แก่ผู้ป่วยทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากความมุ่งหวังที่สร้างไว้ที่แต่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ เดินหน้าผลักดันความก้าวหน้าทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง  พร้อมเปิดตัวโครงการ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกความหวัง” และภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่จากเรื่องราวของ “ความหวัง” เพื่อช่วยระดมทุนให้แก่โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในปีนี้และอย่างน้อยอีก 7 ปีข้างหน้า

“การสื่อสารภายใต้โครงการ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกความหวัง” สะท้อนให้เห็นว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ นั้นตระหนักถึงพลังของการให้ และขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างความหวังร่วมกันมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังบวกหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งอาคารแห่งนี้จะดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษาเบิกจ่ายประกันสังคม และสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ” พรรณสิรี กล่าว

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ภายในงานแถลงข่าว ฐิสา-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร ตัวแทนนักแสดงจิตอาสาได้ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้แฟนคลับร่วมระดมทุนเพื่อเข้าโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ด้วยการร่วมจำหน่ายเสื้อยืดสุขใจ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรม “#A4SpaceChallenge” โดยวิธีการเล่นคือ จับกลุ่ม 4 คนมายืนด้วยกันบนกระดาษ A4 ให้ครบ 10 วินาที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่เพียงกระดาษ A4 นั้นเทียบเท่ากับพื้นที่ในอาคารเก่าที่มีอย่างกำจัด และสามารถส่งคำท้าต่อให้เพื่อน ๆ เข้าร่วมทำคอนเทนต์นี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินให้โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีได้ ผ่านการทำชาเลนจ์นี้โดยโพสต์เป็นรูปภาพหรือคลิปลงในโซเชียลมีเดียพร้อมแทค #A4SpaceChallenge ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ออกแบบภายใต้แนวคิด “เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจทุก(ข์)คน” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านความแออัดของพื้นที่อาคารเดิม โดยตั้งเป้าหมายการระดมทุนเพิ่มเติมจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลรวมจำนวน 9,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save