Keynote Speech งานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆ ปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) สำหรับในปีนี้ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีการรณรงค์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วย…

’บ้านปูฯ’ มุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง มีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม จากการช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนด้านวัฒนธรรม จากการเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งทางตรง เช่น…