Go Green with The Rubens at the Palace, London

ทั่วโลกประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประชากรแต่ละประเทศมีความต้องการบริโภคทรัพยากรเกินกว่าขั้นพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งล้วนมีความจำเป็นในการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีการใช้อย่างประหยัด จึงส่งผลทำให้ทรัพยากรขาดแคลน ซึ่งโครงการก่อสร้างโรงแรมต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการออกแบบเพื่อรองรับความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการแล้ว จะต้องคำนึงถึงการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์พลังงานด้วย ตัวอย่างเช่น The Rubens at…

มาริสา สุโกศล หนุนภักดี โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ … นำร่องห้องพักรักษ์โลก (Green Room) เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการด้านโรงแรม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้มีส่วนร่วม เพื่อแสดงถึงความมีศักยภาพและมาตรฐานในการส่งเสริมและอนุรักษ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน เพื่อการยกระดับโรงแรมสีเขียวของไทยสู่ความเป็นผู้นำของอาเซียน

แมนดาริน โรงแรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในอนาคตโรงแรมทุกโรงแรมจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อและขายพลังงานให้กับแหล่งพลังงานทดแทน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย การใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการตระหนักถึงเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมนั่นเอง