ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ผลิตแผ่นอะครีลิกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ขับเคลื่อนมาตรการอนุรักษ์พลังงานเต็มรูปแบบ


                บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และ Mitsubishi Chemical Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นอะครีลิก แบบต่อเนื่อง (Continuous Casting) ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง มีความมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเน้นการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการดูแลพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง (CCS Plant) ของ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเมือเมือง จังหวัดระยอง บนพื้นที่จำนวนกว่า 15 ไร่

                “มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เน้นการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” 

                การอนุรักษ์พลังงาน เป็นการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานในปริมาณสูง หากมีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในโรงงานแล้ว ยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย

มาตรการอนุรักษ์พลังงานใช้ในโรงงาน CCS

                บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant) ได้ให้ความสำคัญในการเรื่องการจัดการพลังงานภายในโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2557-2559 จำนวน 10 มาตรการ ทั้งในส่วนของมาตรการที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน อาทิ ปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นแบบ L-Grade แบบต่อเนื่อง, การเพิ่มอุณหภูมิอากาศในห้อง Belt machine room จาก 28 °C เป็น 32 °C, การเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งเย็นเป็น Fibre-reinforced Plastic (FRP) รุ่น Super Aerodynamic, การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 100 วัตต์ แทนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์, การจัดการลดใช้พลังงานช่วง Turnaround ที่ระบบต่างๆ, การซ่อมวาล์วควบคุมและติดตั้ง Steam flow meter ส่งผลให้สามารถลดพลังงานลงได้ร้อยละ 22.49 คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า 999 MWh เป็นพลังงานความร้อน 11.83 TJ หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงมากกว่า 6.21 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนกว่า 2.25 ล้านบาท ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปีละกว่า 40 ล้านบาท แต่ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเหลือประมาณ 30 ล้านบาท

                นอกจากนี้ ด้านบริหารจัดการได้นำระบบ TPM และแนวคิดการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เรียกว่า Integrated Business Excellence (IBE) มาประยุกต์ใช้เป็นระบบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจเน้นนโยบายการสร้างทัศนคติที่ดีตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011

 CCS Plant โรงงานสีเขียว ลดผลต่อสิ่งแวดล้อม

                ไทย เอ็มเอ็มเอ ได้ดำเนินการจัดการมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และใช้หลักการ 3Rs (Reuse Reduce Recycle) ในการควบคุมและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด และลดกากของเสียให้เหลือปริมาณน้อยที่สุดก่อนนำออกนอกโรงงาน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไทย เอ็มเอ็มเอ ยังได้รับฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน SCG Eco Value ด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) เมื่อปี 2557 รวมไปถึงการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2555 และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) ประเภทกระบวนการผลิตปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย

                นอกจากนี้โรงงานยังสร้างพื้นที่สีเขียวประมาณ 5,010 ตารางเมตร หรือประมาณ 3 ไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวนั้นจะจัดไว้โดยรอบของพื้นที่โรงงาน 

การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

                ไทย เอ็มเอ็มเอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ TMMA University และเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการผ่านทางกิจกรรม Show & Share การจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำวารสารอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จไปยังบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน และการประกวด SCG Innovation Suggestion Awards

ปลูกจิตสำนึกพนักงานอนุรักษ์พลังงาน

                ไทย เอ็มเอ็มเอ ยังได้สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้น และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ที่ถูกต้องทั้งหลักทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแก้ไขปัญหา และลดการสูญเสียพลังงานได้ผ่านโครงการ TMMA University ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานผ่านทางระบบการบำรุงรักษาทวีผล (TPM) อาทิ Kaizen, Energy Loss Killer เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทย เอ็มเอ็มเอ ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านพลังงานที่หลากหลาย เช่น Energy Day, Sustainable Development Day, การอบรมสร้างความตระหนักด้านพลังงานประจำปี เป็นต้น

คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

                จากผลความสำเร็จจากการดำเนินงานด้านพลังงานในหลายๆ กิจกรรม ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงสนับสนุนให้ทีมงานอนุรักษ์พลังงานส่งโครงการการดำเนินการด้านพลังงานภายในโรงงานเข้าประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 2017 เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับพนักงานทุกระดับชั้นและเป็นเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป โดยล่าสุด โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง (CCS Plant) ของ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด สามารถคว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจ

Thailand Energy Awards สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล

                Thailand Energy Awards ถือเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณสูง ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประกวด Thailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย และสำหรับการจัดประกวด Thailand Energy Awards 2018 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจาณาผลงานผู้เข้าประกวด คาดว่าจะประกาศผู้การประกวดและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ในเร็วๆ นี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save