พพ. พาเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการ “เดอะ ปาร์ค” เจ้าของรางวัล Thailand Energy Awards 2022 ประเภทอาคารเขียว


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ “เดอะ ปาร์ค” (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน สู่อาคารอัจฉริยะต้นแบบของไทย ที่ได้รับรางวัล ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2022

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่าโครงการ “เดอะ ปาร์ค” (The PARQ) พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2022 ถือเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมของ พพ.ที่ต้องการให้อาคารขนาดใหญ่มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร  มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เช่น ระบบส่องสว่าง ระบบทำความเย็น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับระบบควบคุมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบ Internet or Things (IoT) และ Mobile Application นับเป็นอาคารอัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

ทั้งนี้ พพ.ได้จัดการประกวด Thailand Energy Awards  ต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริม และเปิดกว้างให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยในปี พ.ศ.2566 นี้มีภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลงานอาคาร โครงการต่างๆเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 2023 ประมาณ 208 โครงการ ขณะนี้ พพ. ได้คัดโครงการที่ส่งเข้าประกวดตามประเภทเกณฑ์การตัดสินเหลือเข้ารอบที่จะมอบรางวัลประมาณ 50-60 โครงการ  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2023 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียต่อไป

กมลนัย ชัยเฉนียน

กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ เดอะ ปาร์ค”  ตั้งอยู่บนถนนพระรามสี่ และถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น ออกแบบก่อสร้างโดยใช้แนวคิด คุณภาพชีวิต และ การมีสุขภาพดี หรือ Live Well Balanced คือ การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต และสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ โดยโครงการฯ เป็นไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสรูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วย “เดอะ ปาร์ค เวิร์คเพลส” (The PARQ  Workplace) อาคารสำนักงานบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร และ “เดอะ ปาร์ค ไลฟ์” (The PARQ Life) พื้นที่ร้านค้าปลีกขนาด 12,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมร้านอาหาร ร้านค้า ฟิตเนส สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและความงาม ที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน และในช่วงก่อสร้างโครงการที่ผ่านมา ยังมีมาตรการการก่อสร้างเพื่อควบคุมมลพิษ โดยนำขยะก่อสร้างกลับมาใช้หรือ รีไซเคิลได้มากกว่า 80%

เดอะ ปาร์ค

สำหรับองค์ประกอบที่ทำให้โครงการ “เดอะ ปาร์ค” ได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2022” ในประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “อาคารเขียว” ประกอบด้วย การออกแบบมีการติดฉนวนและกระจกอินซูเลทกรองแสงสามชั้น เพื่อช่วยกันความร้อน จากแสงอาทิตย์ได้มากถึง75% ที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติ รวมถึงยังมีระบบ Smart Connected Lighting ที่ช่วยปรับแสงสว่างภายในสำนักงานให้เหมาะเพื่อให้แสงธรรมชาติเพียงพอ ส่องเข้าอาคารทำให้สามารถประหยัดการใช้ไฟมากขึ้น ทั้งระบบส่องสว่างและระบบทำความเย็นจาก Chiller Plant ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นที่ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็นแบบ Low Flow Low Temperature

เดอะ ปาร์ค

ด้านระบบแสงสว่างในอาคาร ได้ติดตั้งหลอด LED ทั้งอาคาร พร้อมติดเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ใช้งาน และปริมาณแสงสว่างธรรมชาติในพื้นที่ โดยใช้ระบบควบคุม Mobile Application ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมแสงสว่างแบบรีโมท ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ที่สำคัญการออกแบบอาคารยังคำนึงถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่า 30% ทำให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 7,000 ตารางเมตร กระจายทั่วทั้งโครงการ

นอกจากนี้ มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำควบคู่กับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ดูแลพื้นที่สวน และยังมีการติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารที่สูงกว่ามาตรฐานสากลถึง 30% ตลอดจนระบบกรองอากาศสองชั้นเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และ PM10

ระบบบริหารจัดการขยะ

ในส่วนระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งการแยกขยะ เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย (Food Waste Composter) และห้องแยกขยะรีไซเคิล ที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มสุขอนามัย ช่วยลดพื้นที่จัดเก็บขยะภายในอาคาร

การได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2022 นั้นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการให้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ส่วนต่าง ๆเพิ่มมากขึ้น

“พพ. ได้จัดการประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริม และเปิดกว้างให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผลสำเร็จของทุกโครงการสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050”  ดร.ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save