อีสท์ วอเตอร์ มุ่งให้บริการน้ำครบวงจรเต็มสูบ เดินหน้าทุกโครงการสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น


ด้วยวิสัยทัศน์ของอีสท์ วอเตอร์ ในการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ สู่พันธกิจการสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์

ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันออกมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ บูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค ทำให้ภาคตะวันออกกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ของประเทศไทย ต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจน้ำดิบสู่การให้บริการธุรกิจน้ำครบวงจร เดินหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่

อีสท์ วอเตอร์

ปัจจุบันอีสท์ วอเตอร์ ให้บริการธุรกิจน้ำครบวงจรให้แก่กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งการให้บริการน้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำรีไซเคิล และให้บริการการบำบัดน้ำเสีย โดยในส่วนของการให้บริการน้ำประปา น้ำรีไซเคิล และการให้บริการบำบัดน้ำเสียนั้น ปัจจุบันมีสัญญาให้บริการลูกค้าประกอบไปด้วย การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในระบบผลิต งานบำรุงรักษาและการส่งจ่ายน้ำประปา ตลอดจนการให้บริการด้านวิศวกรรม สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำมากกว่า 200,000 ราย โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 12 สัมปทาน โดยเป็นสัญญาสัมปทานระยะยาว มีอายุสัมปทานในช่วง 15-30 ปี

อีสท์ วอเตอร์

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ยังได้บริหารจัดการโครงการน้ำครบวงจรเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพน้ำที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำในแต่ละอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตกว่า 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับการใช้น้ำอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้เริ่มส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าแล้ว มีอายุสัญญาระหว่า 15-30 ปี และอีสท์ วอเตอร์ยังได้รับสัญญาใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโครงการให้บริการน้ำครบวงจรแก่พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งการให้บริการน้ำประปา การให้บริการบำบัดน้ำเสีย และการให้บริการน้ำรีไซเคิล ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยสูงสุด 7.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 5.84 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ยสูงสุด 1.83 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

อีสท์ วอเตอร์

โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ วังจันทร์วัลเลย์เพื่อ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 1.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงสุด 0.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตภาคตะวันออกด้วย เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 0.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด อ.อุทัย จ.อยุธยา บำบัดน้ำเสียเฉลี่ยสูงสุด 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

การบริหารจัดการน้ำ

อีสท์ วอเตอร์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์ วอเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ และใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save