อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังการประปาส่วนภูมิภาค และเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชลบุรี บรรเทาปัญหาภัยแล้งหนัก เร่งแผนการรองรับปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ จับมือผนึกกำลังการประปาส่วนภูมิภาค และเมืองพัทยา ส่งรถน้ำประปาเข้าช่วยเหลือประชาฃนในพื้นที่ชลบุรี ทั้งบนฝั่ง และบนเกาะ ยืนยันพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แม้คืนท่อส่งน้ำสายหลักแล้ว ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำภาพรวม และความสำคัญของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังสนับสนุนภารกิจการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งศึกษาแนวทางการบริการน้ำดิบและพัฒนาระบบผลิตน้ำประปา

อีสท์ วอเตอร์ ยกระดับความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศึกษา แนวทางการบริหารจัดการระบบน้ำดิบ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้มีน้ำประปาที่ทั่วถึงและสามารถดื่มได้จริงในอนาคตอันใกล้

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเตรียมพร้อมสู่อีอีซี

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมมือกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรในพื้นที่

อีสท์ วอเตอร์ สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสังคม จับมือร่วมกับกรมชลประทานเดินหน้าภารกิจเพื่อเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน นำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ แจ้ง ตลท. ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

อีสท์ วอเตอร์ แจ้งการไม่ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยมีความเสี่ยงที่จะไม่ชนะคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด ใช้เวลาและทรัพยากรของบริษัทมาก และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภาคตะวันออกไม่หยุดยั้ง

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา ไม่หวั่น! เร่งเดินหน้าสร้าง Water Grid เชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา ตอกย้ำความมั่นใจแก่ทุกภาคส่วน ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด หรือ Water Grid ความยาวรวม 526 กิโลเมตร สู่ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันอออก

อีสท์ วอเตอร์ แจงถึงแม้จะยกเลิกมติ ครม.ปี 2535 แต่ยังมีสิทธิ์ใช้โควต้าน้ำจากกรมชลประทาน ปี 2567 เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งมั่นและตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกอย่างไม่หยุดยั้ง ย้ำชัดถึงความพร้อมสร้างความมั่นใจ ทั้งแหล่งน้ำหลัก แหล่งน้ำสำรอง ที่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด หรือ Water Grid ความยาวรวม 526 กิโลเมตร หากแม้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2535 เรื่องแนวทางการจัดระบบบริหารการพัฒนาแหล่งน้ำ…

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย วงเงิน 1,000 ล้านบาท

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน วงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เน้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน มีการบริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม    

อีสท์ วอเตอร์โชว์ผลงานปี 2566 พร้อมเร่งก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลัก 3 โครงการ ความยาว526 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดใน EEC

อีสท์ วอเตอร์ โชว์ผลงานปี 2566 รายได้ใกล้เคียงปี 2565  แม้ว่าจะต้องส่งคืนท่อความยาวกว่า 130 กม. ให้กรมธนารักษ์ พร้อมเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน ท่อส่งน้ำเดิมทั้ง 3 โครงการ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จความยาวของท่อส่งน้ำสายหลักประมาณ…

อีสท์ วอเตอร์ เปิดขายหุ้นกู้ เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม พร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ เสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม สร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมพร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาวพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เผย 5 มาตรการหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ประสานงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ย้ำภาคตะวันออกต้องไม่ขาดน้ำ พร้อมชี้แจงกรณีปรากฎรายงานข่าวเรื่องศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำฟ้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save