พลังงานแสงอาทิตย์

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยมีธุรกิจทั้งโซลาร์ ฟาร์ม และโซลาร์ รูฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจร ในเรื่องโซลาร์ รูฟ
บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด
บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด หรือ Enmax เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ รักชัยกรุ๊ป บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่มีประสบการณ์ออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อให้บริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคครัวเรือน โดยมีผลงานมากว่า 1,750 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 200 เมกะวัตต์ มีการทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และภาคเอกชน
บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Comsys Solar เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในประเทศ พร้อมให้บริการงานติดตั้งแบบครบวงจร โดยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนวัตกรรมใหม่ระบบไมโคร อินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) และสตริง อินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ที่ประหยัด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมงานติดตั้งและซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรมากกว่า 20 ปี
บริษัท เอ็นพีเค โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
เอ็นพีเค โซลาร์ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้รับมาตรฐานระดับสากลในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ทั้งหมด ได้แก่ แผง โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ และให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน (Solar Farm) บนหลังคา (Solar Rooftop) โซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในระดับครัวเรือนจนถึงขนาดโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงบริการหลังการขายต่างๆ
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานทดแทน ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายในภาคธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการชาร์ตปะจุไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอิสระ
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา นอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดชนิดต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม 2.ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร 3.ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ 4.ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้าเสมอมา
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด หรือ SPCG ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและใหญ่ทีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีบริษัทในเครืออีก 34 แห่ง ใน 9 จังหวัดของภาคอีสาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานขยะ (Waste Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save