Business Directory


Sort By: Business NameDate posted
บริษัท เอ็นพีเอส กรีน อีเนอร์จี จำกัด
บริษัท เอ็นพีเอส กรีน อีเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและบนหลังคา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะเสนอบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ มีศักยภาพในการดูแลไม่ว่าจะด้านการวางแผนงาน ออกแบบ และการพัฒนาโปรเจ็ค รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้โปรเจ็ค ด้วยการแนะนำนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมในด้านเวลาและเงินทุน
บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง อาทิ ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม การสำรวจดินปนเปื้อน น้ำใต้ดินปนเปื้อน การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และฟื้นฟูน้ำใต้ดินปนเปื้อน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสิ่งแวดล้อมระดับสากล อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้จัดการและพนักงาน
บริษัท เอ็นอาร์ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็นอาร์ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ระบบพลังงานทดแทน และการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบ เช่น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบกังหันลม และแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับงาน และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ หรือหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีความเชียวชาญด้านการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธี Pipe Jacking, HDD และ Open Cut
บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด ให้บริการการจัดการพลังงาน และให้คำปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในลักษณะเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน (Turn-key Project) ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล หามาตรการประหยัดพลังงานและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานในรูปแบบของสัญญาการประกันศักยภาพด้านพลังงาน (Energy Performance Contract; EPC) ทั้งเป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบที่ให้บริการแบบครบวงจรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ โรงงาน โรงแรม และโรงพยาบาล ตลอดจนส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด หรือ EEG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา ด้านระบบจัดการขยะ ระบบคัดแยกขยะ ผลิตเชื้อเพลิงขยะ ออกแบบระบบผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ทั้งในเทศบาล อบต. อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย โดยใช้วิธีการแปรสภาพขยะด้วยเทคโนโลยีที่เป็นคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือแปรสภาพเป็นสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่สร้างขยะแก่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการพลังงาน ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการด้านพลังงานในระบบฯ อุปกรณ์ด้านไฟฟ้าและความร้อน แนะนำเทคนิคลดการใช้พลังงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจด้านวิศวกรรม ประเมินศักยภาพด้านการใช้พลังงานให้กับสถานประกอบการพร้อมรายงานสรุปผล โดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการด้านพลังงาน
บริษัท เอนเนอร์อินโฟ จำกัด
เอนเนอร์อินโฟ ผู้เชี่ยวชาญระบบโซลาร์ขนาดกลางและเล็ก มาตรฐานวิศวกรรม รับออกแบบและติดตั้ง ระบบ Solar Roof ขนาดกลางและเล็ก พร้อมให้คำปรึกษาดูแลให้มีการติดตั้งในขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ​ระบบโซลาร์รูฟ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประหยัดได้ทันที มีการตรวจสอบหลังการติดตั้งถึงประสิทธิภาพที่ได้ มีการขออนุญาตครบถ้วนกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมระบบกันไฟย้อน
บริษัท เอนเนอร์แคร์ จำกัด
บริษัท เอนเนอแคร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรหนัก บริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ PV ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ ทุกชนิด
บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเป็นปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ การควบคุม และการดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการลดใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดมลพิษไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า สารเคมี การซ่อมแซมอุปกรณ์และการกำจัดกากของเสีย
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับสินค้างานอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต และงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงาน จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน