หลักการและเหตุผล

การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป์นหัวใจอันสําคัญยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน และทําให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภารกิจอันสําคัญนี้ นับเป้นที่สนใจยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากมีภาวะการแข่งขันเชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญและสามารถเสริมสร้างมาตรการ ป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งทางเทคนิคและการจัดการ และมิให้เกิดผลเสียหาย จากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

สมาคมวิศกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE- Power & Energy Society – Thailand Chapter โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. ได้เล็งเห็นว่า ควรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความ มั่นคงให้กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่าย ไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย


วัตถุประสงค์

  • เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้
  • เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง ผู้เข้าอบรมทุกคนและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญในงานบํารุงรักษา

กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งใน ภาครัฐและเอกชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกําลังไฟฟ้าขนาด มากกว่า 1,000 kVA


กำหนดการ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561


08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.
พิธีเปิด
โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองประธานบริหาร และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนาโดย
Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand

Session 1

08.45 - 09.15 น.
ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
โดย คุณธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
09.15 - 09.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
09.45 - 11.00 น.
การบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformers)
โดย คุณศรชัย บัวแก้ว หัวหน้าแผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
11.00 - 12.00 น.
การบํารุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง (Live Tank Circuit Breakers)
โดย คุณพิทยา ปาละคะ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2

13.00 - 14.30 น.
การบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสและแรงดัน (Instrument Transformers : Current Transformers & Voltage Transformer) และอุปกรณ์ตัดตอน (Disconnecting & Grounding Switches) การบํารุงรักษากับดักฟ้าผ่า (Surge Arresters) การบํารุงรักษาแบตเตอร์รี่ และชาร์จเจอร์ (Battery & Charger)
โดย คุณนิวัฒน์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 1 กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.15 น.
การบํารุงรักษาสายใต้ดิน Power Cable “XLPE”
โดย คุณวิรชัย เก่งตรง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน ฝ่ายบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
15.15 - 15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 16.30 น.
การบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อ Cable Accessories
โดย คุณสาธิต อํานวยพาณิชย์ MV & HV Jointer Service Manager,CBA Power Technology Co., Ltd.

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561


Session 3

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.
การบํารุงรักษา Gas Insulated Switchgear (GIS)
โดย คุณโชคชัย บุญส่ง วิศวกรระดับ 7 แผนกวิศวกรรมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ฝ่ายบํารุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
การบํารุงรักษา Mixed Technologies Substations (Hybrid Switchgear)
โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4

13.00 - 14.30 น.
การบำรุงรักษา Medium Voltage Switchgear (GIS & AIS)
โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.
การบํารุงรักษาระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า (Relay Control Protection and CSCS)
โดย คุณวีระยุทธ บัวคง หัวหน้าแผนกรีเลย์ 2 กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561


Session 5

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.
การบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generators) และระบบควบคุมแรงดัน (Automatic Voltage Regulator : AVR)
โดย คุณชนฎ ศรีพรวัฒนา ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.
กรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
การบํารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Motors) และระบบควบคุมความเร็ว (Variable Speed Drives)
โดย คุณชัยณัฏฐ์ สุพัฒนา วิศวกรระดับ 7 แผนกมอเตอร์ไฟฟ้า ฝ่ายบํารุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6

13.00 - 13.45 น.
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา โดยใช้เครื่องมือ X-Ray Service for High Voltage Switchgear
โดย คุณธีรวัฒน์ พัชรตระกูล PGHV Service Manager, Power Grids Division, ABB Limited
13.45 - 14.30 น.
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา โดยใช้กล้องส่องความร้อน เทอร์โมกราฟฟี่ (Thermography) หรือกล้องถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรด
โดย ดร.ธีรวัฒน์ หนูนาก ผู้จัดการฝ่ายภาพถ่ายความร้อน บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น.
กรณีศึกษาประสบการณ์ การวางแผน การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
โดย Dr.Carsten Borchers Head of Product Centre Electric Grid Reliability & Performance, DNV GL
15.45 - 16.30 น.
กรณีศึกษาประสบการณ์ การวางแผน การบํารุงรักษามอเตอร์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงจักรไฟฟ้า
โดย คุณเพียงศักดิ์ โสตถิสรรเสริญ วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.30 น.
ปิดงานสัมมนา


ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-36060-06-5 (สำนักงานใหญ่)
(ผู้ได้รับการมอบหมายจากสมาคม ฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร:0-2354-5333 Ext. 500/510 (ภัทรกันต์) | แฟกซ์: 0-2354-5322 | อีเมล์: seminar@greennetworkthailand.com

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand โทร. 081-821-6117

โรงแรม Red Planet Asoke

Contact : Ms. Panita Vanasarin
Mobile phone: +66 91 954 1669
E-mail : panita@redplanethotels.com

(แจ้งสำรองที่พัก ในนามลูกค้าของ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เพื่อรับค่าที่พักอัตราพิเศษ)